Regulamin

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG W KLUBACH GALERIA FITNESS CLUB (regulamin)

§1 

CZŁONKOSTWO W KLUBIE

 1. Spółka prowadzi kluby fitness (dalej „Klub”) dla członków Klubów (dalej „Członek Klubu”).
 2. Członkostwo w Klubie powstaje z chwilą wykupienia abonamentu członkowskiego oraz wniesienia opłaty wpisowej /rejestracyjnej.
 3. Niniejsze OW mają zastosowanie również do osób które korzystają z usług Klubu w ramach karty MultiSport, FitProfit, FitFlex, OK System lub w ramach jednorazowego wejścia (płatnego lub bezpłatnego) dalej zwanych „Klientami”
 4. Klub upoważnia Członka Klubu oraz Klienta do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z usług świadczonych w Klubie wyłącznie na warunkach wskazanych w OW.
 5. Członkiem Klubu oraz Klientem może zostać osoba pełnoletnia lub osoba, która ukończyła 16 roku życia – za pisemną zgodą rodziców lub prawnego opiekuna. W przypadku osoby niepełnoletniej pisemna zgoda musi być podpisana w obecności pracownika Klubu.
 6. Członkiem Klubu oraz Klientem może zostać również osoba, która nie ukończyła 16 roku życia, jednak osoba taka może korzystać z usług Klubu wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. W takim przypadku rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej ponosi pełną odpowiedzialność za tą osobę.
 7. Osoba chcąca wykupić członkostwo ma do wyboru abonamenty: 1-miesiąc (ważne 30 dni) , 3 miesiące (90 dni), 12 miesięcy (ważne 360 dni), płatne za cały okres członkowski z góry. Członkostwo jest imienne i nie może być przekazane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Klubu.
 8. Każdy Członek Klubu otrzymuje kartę członkowską. Karta nie może być odstępowana innym osobom, a uprawnienia z nią związane mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby. W  przypadku stwierdzenia przekazania Karty Członkowskiej innej osobie Klub jest uprawniony do rozwiązania Umowy z Członkiem Klubu w trybie natychmiastowym, a wszelkie zaległe opłaty stają się natychmiast wymagalne. Karta członkowska okazana przez osobę nieupoważnioną będzie zatrzymana przez pracownika Klubu, a osobie takiej zostanie odmówiony wstęp do Klubu.
 9. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swych kart za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu. Obsługa klubu może odmówić wejścia do klubu Członkowi Klubu, który nie okaże karty członkowskiej. W przypadku utraty karty członkowskiej, nowa karta członkowska, zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym. Opłata za nową kartę wynosi 15 PLN.
 10. Spółka będzie uprawniona do wypowiedzenia członkostwa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Członek Klubu w sposób powtarzający się i rażący narusza postanowienia OW. W takim przypadku rozwiązanie umowy jest traktowane z winy Członka Klubu. W takim przypadku wszelkie zaległe opłaty stają się natychmiast wymagalne.
 11. Członek klubu ma prawo w czasie trwania umowy do zawieszenia członkostwa maksymalnie 2 razy w roku łącznie do 30 dni (dotyczy członkostwa 12 miesięcy), jednorazowo 7 dni (dotyczy członkostwa 3 miesiące). Zawieszenie może nastąpić tylko i włącznie poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zawieszenia lub drogą mailową z podaniem dokładnej daty zawieszenia. Zawieszenia nie można zgłosić drogą telefoniczną. Zawieszenie członkostwa nie zwalnia Członka Klubu z opłaty za okres w którym nastąpiło zawieszenie członkostwa. Rozliczenie okresu zawieszenia nastąpi poprzez wydłużenie o ten okres członkostwa. W okresie przedłużonego członkostwa z tytułu zawieszenia, Członek Klubu nie będzie ponosił żadnych opłat.
 12. W przypadku przerwy w funkcjonowaniu Klubu w skutek prowadzonych prac remontowych lub modernizacyjnych, członkostwo ulega przedłużeniu o czas w którym Klub był nieczynny.                                                 

§2

OPŁATY

 1. Opłata członkowska jest dokonywana w pełnej kwocie, z góry za cały okres członkowski na jaki została podpisana umowa. O ile inaczej nie zastrzeżono, opłatę członkowską wraz z opłatą wpisową (rejestracyjną) Członek Klubu zobowiązuję się dokonać najpóźniej w dniu podpisania umowy.
 2. Fakt, iż Członek Klubu nie korzysta z usług Klubu nie uprawnia do przedłużenia obowiązywania Umowy.
 3. Klub jest uprawniony do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu w przypadku, gdy zalega on z opłatą.
 4. Członek Klubu lub Klient jest zobowiązany do opuszczenia Klubu przed godziną jego zamknięcia lub godziną wyznaczoną w przypadku karnetów z ograniczonym czasem korzystania z usług świadczonych przez Klub (np. karnet do godz.16:00). Opuszczenie Klubu po godzinie wyznaczonej rodzajem abonamentu oraz po godzinie jego zamknięcia podlega opłacie 15,00 zł za każde rozpoczęte 15 min. przekroczenia czasu. Nie uiszczenie wymienionej opłaty może skutkować zakazem wstępu do klubu do czasu jej uregulowania.                                                                                           

§3

GOŚCIE

 1. Klub zezwala członkowi Klubu na wprowadzenie gościa do Klubu (zwanego dalej „Gościem”). Gość musi mieć ukończone co najmniej 16 lat.
 2. Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę wejściową wg aktualnego na ten dzień cennika.
 3. Gość zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Klubu i go przestrzegać.
 4. Obsługa Klubu zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia Gościa bez podania przyczyn.

§4

ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU

 1. Osoba chcąca korzystać z usług Klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń i wykonuje je na własną odpowiedzialność.
 2. Osoby z problemami zdrowotnymi, które chcą korzystać z usług Klubu, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 3. Członek Klubu lub Klient nie może korzystać z usług Klubu jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na zdrowie innych współćwiczących. W uzasadnionych przypadkach obsługa Klubu może uzależnić zgodę na korzystanie z usług Klubu od dostarczenia przez Członka Klubu lub Klienta odpowiedniego orzeczenia lekarskiego, które w sposób jednoznaczny wykluczy chorobę lub stwierdzi brak negatywnego wpływu choroby na zdrowie współćwiczących.
 4. Członkowie Klubu oraz Klienci nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych w Klubie, którzy nie są pracownikami Klubu.
 5. Członkowie oraz Klienci są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć. Członkowie Klubu oraz Klienci są zobowiązani nie zakłócać zajęć w żaden sposób.
 6. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Obsługa Klubu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zapisów na takie zajęcia i wskazania terminu dokonywania takich zapisów.
 7. Klub zastrzega sobie prawo do zmian planu zajęć, instruktorów oraz godzin otwarcia Klubu.
 8. Klub zastrzega sobie prawo odwołania zajęć grupowych, jeżeli liczba uczestników na zajęciach będzie niższa niż 3 osoby.
 9. Klienci z kartą MultiSport, FitProfit, FitFlex, Ok System w ramach wejścia Open mogą korzystać bez żadnych dopłat z siłowni, sauny suchej, łaźni parowej oraz z jednych wybranych zajęć fitness. W przypadku chęci skorzystania z kolejnych godzin zajęć fitness Klient jest zobowiązany dokonać opłaty w wysokości 15 PLN za każdą kolejną godzinę zajęć fitness.
 10. Prowadzący zajęcia instruktor ma prawo poprosić Członka Klubu lub Klienta o opuszczenie sali , jeśli ten nie stosuje się do jego poleceń, nie dokonał rejestracji na zajęcia w recepcji klubu lub nie dokonał opłaty za możliwość uczestnictwa w kolejnych zajęciach fitness (dotyczy tylko klientów MultiSport, FitProfit, FitFlex, Ok System)
 11. Zabronione jest korzystanie z usług i urządzeń Klubu przez Członków Klubu oraz Klientów będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, betablokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu.
 12. Zakazane jest wnoszenie na sale ćwiczeń oraz do strefy mokrej i relaksu torebek, toreb sportowych, odzieży wierzchniej. Wymienione rzeczy należy pozostawić w szatni. Drobne przedmioty wartościowe takie jak komórki, dokumenty, kluczyki od samochodu itp. można zdeponować w recepcji klubu.
 13. Zabronione jest wchodzenie do sauny lub łaźni parowej bez wcześniejszego, dokładnego umycia całego ciała pod prysznicem. Ciało nie może być również pokryte preparatem np. kosmetycznym, leczniczym o intensywnym zapachu oraz takim, który może spowodować zabrudzenie kabiny prysznicowej, sauny lub łaźni.                                             

§5

ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE

 1. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 2. Członkowie Klubu oraz Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru oraz do zmiany obuwia na czyste obuwie sportowe (zakryte) przed przystąpieniem do ćwiczeń. Klub zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na przystąpienie do ćwiczeń osobie nie posiadającej odpowiedniego ubioru lub obuwia.
 3. Członkowie Klubu oraz Klienci zobowiązani są do stosowania się do zaleceń i uwag instruktorów oraz obsługi klubu.
 4. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających lub niedozwolonych. Osoby nietrzeźwe, pozostające pod wpływem środków odurzających lub korzystające ze środków niedozwolonych będą proszone o opuszczenie klubu. Klub zastrzega sobie ponadto prawo do powiadomienia o zdarzeniu odpowiednich organów.
 5. Członkowie Klubu oraz Klienci są zobowiązani do niezakłócania i nie utrudniania innym osobom korzystania z usług Klubu.Zakazane jest również zachowywanie się w sposób powszechnie uznawany za niekulturalny oraz wulgarny.Każda osoba korzystająca z usług Klubu zobowiązana jest dbać o porządek, czystość oraz higienę osobistą.
 1. Każdy uczestnik zajęć powinien pozostawić po sobie porządek, odstawiając przybory ( hantle, obciążniki, maty itp.) na miejsce do tego przeznaczone.
 2. Członek Klubu oraz Klienci chcący korzystać z przyrządu na siłowni, maty na sali fitness czy sauny jest zobowiązany rozkładać ręcznik na siedzisku oraz oparciu, w taki sposób by nie pozostawiać po sobie śladu potu. W przypadku poręczy oraz uchwytów należy przetrzeć płynem dezynfekującym dostępnym w wyznaczonym miejscu w klubie.
 3. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz handlu jakimikolwiek artykułami, prowadzenia akcji marketingowych, reklamowych bez zgody kierownictwa Klubu.
 4. Członek Klubu oraz Klient zobowiązuję się nie działać na szkodę interesu oraz wizerunku klubu.
 5. Nie stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym paragrafie uważane jest za rażące naruszenie Umowy i Regulaminu i może stanowić podstawę do natychmiastowego wypowiedzenia członkostwa z wyłącznej winy Członka Klubu oraz poproszenia o opuszczenie klubu. W tym przypadku wszelkie zaległe opłaty Członka Klubu w dniu wypowiedzenia stają się natychmiast wymagalne.
 6. Wszelkie uwagi Członkowie Klubu oraz Klienci składają menadżerowi Klubu w formie pisemnej lub drogą mailową.                               

§6

OGÓLNE WARUNKI

 1. Członkowie Klubu / Klienci zobowiązani są opuścić Klub najpóźniej o godzinie jego zamknięcia.
 2. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.
 3. Abonament Członkowski obejmuje korzystanie z siłowni, zajęć fitness, sauny suchej oraz łaźni parowej.
 4. W klubie znajdują się szafki dostępne dla Członków Klubu oraz Klientów w celu przechowania w nich ich osobistych rzeczy na czas treningu. Członkowie Klubu oraz Klienci powinni zwolnić szafkę przed wyjściem z Klubu. Po zamknięciu klubu wszystkie szafki są sprawdzane i opróżniane ze wszystkich znajdujących się w nich przedmiotów. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szafkach.
 5. Członkowie Klubu oraz Klienci mogą za dodatkową opłatą wynająć szafkę osobistą. Opłata miesięczna za wynajęcie szafki wynosi 70 zł.
 6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu oraz Klientów. Szczegółowe informacje dotyczące zasad parkowania zamieszczone są na klubowej stronie www.
 7. Członek Klubu powinien powiadomić Klub o zmianie swego adresu lub numeru telefonu.
 8. Przez podpisanie niniejszy OW, Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z nimi, zrozumiał je, akceptuje warunki i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 9. Klienci przed przystąpieniem do korzystania z usług klubu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Klubu.
 10. Pojęcia „Członkostwo” , „Członek Klubu”, „Klient” są używane w celu ustalenia praw i obowiązków związanych z używaniem wyposażenia Klubu i usług świadczonych przez Spółkę. Ani użycie tych pojęć ani zawarcie Umowy nie powoduje powstania stosunku spółki lub innej formy stowarzyszenia lub jakiejkolwiek formy współwłasności pomiędzy Członkami Klubu ani tez pomiędzy poszczególnymi Członkami Klubu i Spółką.
 11. Osoba korzystająca z usług Klubu odpowiada materialnie za szkody, które wyrządziła klubowi, a w przypadku osoby niepełnoletniej odpowiedzialność ta spoczywa na rodzicu lub innym prawnym opiekunie.
 12. Obsługa Klubu może poprosić o opuszczenie klubu Członka Klubu lub Klienta, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
 13. Zaniechanie przez Klub egzekwowania jakiegokolwiek z przysługujących jej uprawnień nie może być interpretowane jako zrzeczenie się takich uprawnień.
 14. Nie skorzystanie przez Klub z przysługujących jej uprawnień w przypadku naruszenia Regulaminu lub umowy członkowskiej przez Członka Klubu lub Klienta nie może być interpretowane jako wyrażenie aprobaty dla tego rodzaju działań.
 15. Klub może cedować lub przekazywać prawa płynące z Regulaminu lub Umowy Członkowskiej osobom trzecim, a także zlecać osobom trzecim wykonanie obowiązków wynikających z Regulaminu lub Umowy Członkowskiej bez konieczności informowania o tym Członka Klubu lub Klienta.
 16. Klub zastrzega sobie prawo do wizualnego monitoringu klubu. Wizualny monitoring jest zainstalowany w celach bezpieczeństwa. Administratorem systemu monitoringu jest Gusano Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 ; 02-674 Warszawa.
 17. Członkowie klubu oraz inne osoby uprawnione do korzystania z usług klubu biorący udział w szkoleniach, warsztatach, imprezach, eventach, zajęciach itp. organizowanych przez klub wyrażają zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez klub wszelkich dokumentów przedstawiających wizerunek uczestników (zdjęcia itp.) w celach upublicznienia tych dokumentów w takich mediach jak: Internet, prasa, telewizja itp.
 18. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie ważnej (podpisanej) umowy lub dowodu zakupu usługi lub towaru.
 19. Członek klubu jak również każda inna osoba, która korzysta z usług klubu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem klubu. To oznacza, że w sytuacjach spornych, strony będą odnosiły się do zapisów niniejszego regulaminu, a Członek klubu lub inna osoba uprawniona do korzystania z usług klubu nie może zasłaniać się nieznajomością Regulaminu Klubu.

§7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLUBU

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach oraz innych miejscach i pomieszczeniach Klubu. Po zamknięciu szafki należy zawsze sprawdzić czy została ona poprawnie zamknięta. Uprasza się również Członków Klubu oraz Klientów o nie wnoszenie wartościowych przedmiotów na teren Klubu. Wartościowe przedmioty można zdeponować w recepcji klubu.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki wynikłe wskutek a) zatajenia informacji o złym stanie zdrowia uczestnika zajęć b) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją/poleceniem instruktora korzystania z urządzeń będących na wyposażeniu Klubu c) nieuwagi osoby ćwiczącej d) niestosowania się do zaleceń i uwag instruktorów lub obsługi Klubu e) działania innych Członków Klubu lub Klientów (np. rozlanie wody, stłuczenie szkła, itp.)
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za śmierć, obrażenia lub choroby powstałe w związku z korzystaniem z usług Klubu (włączając w to zdarzenia spowodowane korzystaniem z urządzeń Klubu), za wyjątkiem tych, które spowodowane zostały przez zawinione działanie obsługi Klubu.

§8

DODATKOWE POSTANOWIENIA ORAZ WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY

 1. Klub umożliwia rozwiązanie Umowy przez Członka Klubu z miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku abonamentu 3 miesiące oraz trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku abonamentu 12 miesięcy.
 2. Rozwiązanie Umowy Członkowskiej odbywa się wyłącznie poprzez podpisanie przez Członka Klubu formularza rezygnacji z członkostwa i od tej daty jest liczony okres wypowiedzenia Umowy Członkowskiej. Formularz rezygnacji może być podpisany przez Członka Klubu wyłącznie po uregulowaniu wszelkich zaległych opłat oraz zapłaty kwoty udzielonych zniżek z tytułu wykupionego abonamentu.
 3. Klub umożliwia rozwiązanie Umowy przez Członka Klubu bez okresu wypowiedzenia w przypadku przeniesienia Umowy na inną osobę niebędącą Członkiem Klubu. W tym przypadku przeniesienie Umowy następuje poprzez formularz przeniesienia Umowy. Podpisanie formularza przeniesienia Umowy przez Członka Klubu może nastąpić wyłącznie po uregulowaniu wszelkich zaległych opłat, zapłaty kwoty udzielonych zniżek z tytułu wykupionego abonamentu, oraz po dokonaniu przez osobę na którą ma zostać przeniesiona Umowa opłaty 50 zł za wydanie nowej karty członkowskiej.
 4. Jedynym adresem do korespondencji jest: Galeria Fitness Club, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego.